بازدید آیت الله جنتی از مجموعه همانندساز بافت کیش
رویداد۲۴-بازدید آیت الله جنتی از مجموعه همانندساز بافت کیش