بان کی مون از کارکنان سازمان ملل متحد خداحافظی کرد.

resized_292776_956