نماینده ادوار مجلس ضمن نقد موروثی شدن سیاست، در واکنش به شکست اصولگراها از اصلاح طلبان در مجلس دهم، گفت:افتخار نیست که مجلس را به پیاده نظام بسپاریم.
رویداد۲۴-نماینده ادوار مجلس ضمن نقد موروثی شدن سیاست، در واکنش به شکست اصولگراها از اصلاح طلبان در مجلس دهم، گفت:افتخار نیست که مجلس را به پیاده نظام بسپاریم.

احمد توكلی نماینده ادوار مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال كه «وقتی روحانی رای آورد پیش بینی کردید که ما اصولگرایان انتخابات مجلس تهران را می بازیم. وقتی چنین پیش بینی داشتید چرا با تمام قوا آمدید در یک لیست قرار گرفتید که بخواهند کنایه امروز اصلاح طلب ها را بشنوید که بگویند ما با پیاده نظام توانستیم ژنرال های اصولگرا را شکست دهیم.»، گفت:خب این کری خواندن ها که مهم نیست و واقعیت را تغییر نمیدهد. این افتخاری نیست مجلس را به پیاده نظام بسپاریم!

وی افزود: آن افسران جوان به خاطر پیری این ژنرال ها نبود که رای آوردند، عوامل دیگری دخیل بود. من معتقدم که این ضعف در نیروهای انقلابی است و به نظر من با این عاداتی که ما داریم سخت است.

این چهره اصولگرا ضمن نقد موروثی بودن سیاست و تعارف زدن صندلیش به فرزندش، تصریح كرد: من از این کارا نکردم و نمیکنم. صندلیم را تعارف نمی زنم. این کار بد است. این کارها را کردند و بد هم کردند. برای اینکه  صندلی سیاسی موروثی که نیست.

احمد توكلی نماینده ادوار مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال كه «وقتی روحانی رای آورد پیش بینی کردید که ما اصولگرایان انتخابات مجلس تهران را می بازیم. وقتی چنین پیش بینی داشتید چرا با تمام قوا آمدید در یک لیست قرار گرفتید که بخواهند کنایه امروز اصلاح طلب ها را بشنوید که بگویند ما با پیاده نظام توانستیم ژنرال های اصولگرا را شکست دهیم.»، گفت:خب این کری خواندن ها که مهم نیست و واقعیت را تغییر نمیدهد. این افتخاری نیست مجلس را به پیاده نظام بسپاریم!

وی افزود: آن افسران جوان به خاطر پیری این ژنرال ها نبود که رای آوردند، عوامل دیگری دخیل بود. من معتقدم که این ضعف در نیروهای انقلابی است و به نظر من با این عاداتی که ما داریم سخت است.

این چهره اصولگرا ضمن نقد موروثی بودن سیاست و تعارف زدن صندلیش به فرزندش، تصریح كرد: من از این کارا نکردم و نمیکنم. صندلیم را تعارف نمی زنم. این کار بد است. این کارها را کردند و بد هم کردند. برای اینکه  صندلی سیاسی موروثی که نیست.