کدال مخفف سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران که تمام اطلاعات با اهمیت و صورتهای مالی میان دوره ای و پایان سال مالی شرکتها را طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می کند. این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان داخلی و هم استفاده کنندگان خارجی بسیار قابل اهمیت است چون وضعیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه را منتشر می کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، روز شنبه 11 دی ماه، درحالی طی شد که برخی شرکت ها با تعدیل مثبت، برخی دیگر تعدیل منفی وبرخی شاهد افزایش سرمایه بودند. آنچه در زیر می خوانید خلاصه ای از اتفاقات مهم بازار سرمایه در سامانه اطلاع رسانی کدال است.
نماد بهپاک (صنعتی بهپاک): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 11 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/08/30  (اصلاحیه) با سرمایه 320,000 میلیون ریال مبلغ 464 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است. این گزارش نسبت به گزارش قبل بدون تغییر بود و در 11 ماهه 62 درصد از سود به مبلغ 290 ریال را پوشش داده است.
نماد ولصنم (لیزینگ صنعت و معدن): پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 2,000,000,000,000 ریال به مبلغ 3,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت که در تاریخ 1395/10/08 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. این افزایش سرمایه 50 درصدی و از محل سود انباشته است.
نماد حریل (شرکت ریل پرداز سیر): این شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به 95/09/30 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 45 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  800% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد 9 ماهه پیش بینی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 118% پوشش داده است. 
نماد ثپردیس (شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس): تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده درمجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس مورخ 1395/02/25 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 300,000,000,000 ریال به مبلغ 600,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش لازم بابت ادامه پروژه های شرکت، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 600,000,000,000 ریال به مبلغ 1,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش لازم بابت ادامه پروژه های شرکت اقدام نماید. درصد افزایش سرمایه 67% و از محل مطالبات و آورده نقدی است.
نماد سدشت (شرکت سیمان دشتستان): به اطلاع می رساند برمبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنایع سیمان دشتستان طی نامه شماره مورخ 1395/10/11 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 با سرمایه 1,180,000 میلیون ریال مبلغ 75 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است. سود هر سهم گزارش قبل 88 ریال بود که در گزارش جدید با تعدیل منفی 15 درصدی 75 ریال اعلام شد. این شرکت در 3 ماهه پوشش 29 درصد به مبلغ 22 ریال داده است.
نماد بترانس (ایران ترانسفو): پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه از مبلغ 1,500 میلیارد ریال به مبلغ 3,750 میلیارد ریال (معادل 150%) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی بود.
نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)   دوره منتهی به 1395/06/31  با سرمایه 27,944,770 میلیون ریال مبلغ 131 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است. سود هر سهم گزارش قبل 120 ﷼ اعلام شده بود که با تعدیل مثبت 9 درصدی به 131 ریال ارتقا یافت.
نماد شراز (پالایش نفت شیراز): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به 1395/06/31 با سرمایه 1,027,549 میلیون ریال مبلغ 297 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است. سود هر سهم گزارش قبل 254 ﷼ اعلام شد که با تعدیل مثبت 17 درصدی به 297 ریال ارتقا یافت.