۱۵۰۰ تن؛ کشف میوه قاچاق

در هفت ماهه امسال بالغ بر ۱۵۲۰ تن میوه قاچاق به ارزش ۱۱۳ میلیارد ریال کشف شده است. (منبع)