۲۲ درصـد؛ افزایش قیمت کره

در هفته گذشته در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه نسبت به هفتـه قبـل از آن معـادل ۲۲.۱ درصـد افزایش یافت. (منبع)