تراز: مهمترین عناوین روزنامه های اقتصادی امروز 12 دی به شرح زیر است؛