«یکی از مقام‌های دادستانی به خانواده آرش صادقی و همسرش اطلاع داده است که صبح یکشنبه ۱۲ دی به محل زندان مراجعه و با دادن قرار وثیقه شرایط مرخصی صادقی و همسرش را فراهم کنند.» ساعت ۲۴ نوشت؛ امیر رئیسیان، وکیل آرش صادقی گفت: بر اساس آن چه بیان شده است، آرش صادقی به مرخصی درمانی می‌رود و همسرش گلرخ ایرانی به مرخصی خواهد رفت. آرش صادقی در مقابل این اقدام اعتصاب غذای چند هفته‌ای خود را می‌شکند. در روزهای گذشته برخی افراد درخواست کرده‌اند که نسبت به تجدیدنظر در برابر آرش صادقی اقدام شود تا او با شکستن اعتصاب غذا شرایط را مساعد کند.