پارکومتر دستگاهی است که برای توقف خودرو در محل مناسب و مجاز از طریق پرداخت وجه برای مدت مشخص نصب می‌شود.

برای آشنایی بیشتر شهروندان با نحوه استفاده از این دستگاه نکات قابل توجه در ذیل آمده‌است:

-خودرو را بین خطوط و داخل جایگاه خط‌کشی شده پارک کرده و توجه کنید که هر جایگاه دارای یک شماره و یک جهت اختصاص یافته است.

-روی دستگاه پارکومتر 8 دکمه مربوط به 8 جایگاه توقف و 2 دکمه برای تایید و انصراف قرار دارد. پشت دستگاه نیز به ازای هرجایگاه 2 چراغ نشانگر چشمک‌زن موجود است که در حالت عادی چراغ قرمز و در صورت شارژ جایگاه، چراغ سبز مربوط به همان جایگاه چشمک می‌زند.

-برای گرفتن موجودی ابتدا کلید تایید را فشار داده، سپس کارت بلیت الکترونیکی را جلوی کارت‌خوان گرفته و برای پرداخت هزینه توقف مراحل بعد را انجام دهید. به تعداد ساعات توقف دکمه مورد نظر را فشار دهید، سپس کارت خود را جلوی کارت‌خوان بگیرید. عملیات پرداخت هزینه توقف انجام و مبلغ کسر شده برای وجه پارک و موجودی کارت بر روی نمایشگر نمایان خواهد شد. در نهایت چراغ نشانگر سبز جایگاه خودرو چشمک می‌زند.

گفتنی است؛ شهروندان می‌توانند کارت‌های مورد نیاز پارکومتر را از کیوسک‌های شرکت واحد و یا ایستگاه‌های مترو تهیه کنند.