بادیگارد رئیس پلیس کشورشهید شد

به گزارش ایران خبر، سروان علیرضا کردکلایی از پرسنل حفاظت از شخصیت و یکی از محافظان سردار اشتری روز گذشته هنگام ماموریت در ابتدای تونل توحید تصادف  کرد و آسمانی شد. وی متاهل و اهل قائمشهر مازندران بود.

مازندرانپلیستصادف