ساختار ریه و انواع بیماری های ریه

خبرگزاری آریا -

ریه,عفونت ریه,عکس ریهریه انسان دارای سلول های ویژه ای است که مسئول تولید مخاط اند

ریه، یکی از اعضای دستگاه تنفس

ریه یا شُش یکی از اعضای دستگاه تنفس در بعضی جانوران است. ریه ها در قفسه سینه قرار دارند و آنقدر بزرگ هستند که بیشتر فضای سینه را گرفته اند. ریه ها به شکل نیمه مخروطی هستند و قسمت های طرفی حفره سینه را پر می کنند. هرکدام از ریه ها در داخل یکی از کیسه های جنب جای گرفته اند.

بیماری