به گزارش خبرآنلاین عروس و دامادی در مشهد به پای صندوق های رای آمدند و در انتخابات نتخابات ریاست جمهوری دوازدهم وانتخابات شوراهای شهر و روستاشرکت کردند.
خراسان رضویانتخاباتتصویرزن