خرداد: حضور و مشارکت مردمی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورای شهر بی سابقه و خبر کننده و فراتر از تمامی انتظارات بوده است.

به گزارش خرداد؛ در حالیکه همه رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب با تیترهای حماسی به استقبال این حضور غرور انگیز و این مشارکت عظیم رفتند، روزنامه کیهان در اقدامی عجیب با تیتر قرمز به تخلفات انتخاباتی اشاره کرده است! که اقدامی معمولی و متعارف نیست

 
روزنامهاصلاح طلبانتخابات