خرداد: مشارکت عمومی در استان تهران بی سابقه و فراتر از تمامی انتظارها بود و در حالیکه به طور معمول 40 درصد در تهران در انتخابات شرکت می کردند این بار به گفته مسئولان آمار بیش از هفتاد درصد است.

به گزارش خرداد؛ این تغییر در میزان مشارکت نسبت به انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته نیز محسوس است.

در دوره قبلی 2/385/890 نفر در انتخابات شرکت کردند اما این بار آمار دو برابر افزایش یافته و در استان تهران میزان مشارکت به عدد خیر کننده 5/740/315 رسیده است. 
تهرانانتخابات