تغییر رنگ لثه ها در برخی از شرایط عادی و طبیعی است و در برخی زمان ها نشانه بروز بیماری های دهان و دندان است به همین دلیل با مشاهده تغییر رنگ لثه ها باید بررسی های لازم توسط متخصص صورت گیرد که علت دقیق تغییر رنگ لثه ها مشخص شود.
رژیم غذاییپزشکیبیماری