همسر داود رشیدی با بیان اینکه ایشان تاثیر تئاتر را بر مردم و جامعه بسیار عمیق می دانست، گفت: تئاتر باید دارای جایگاه معاونت و سازمان باشد.
بازیگرسریالتهرانتئاترسینماصدا و سیماشهاب حسینی