حضور دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در کلاس های مجازی
لاریجانیکارشناسی ارشدپزشکیدانشجو