سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر خلاف تصور وزارت بهداشت فروش داروهای شبه مخدر از داروخانه های دولتی باعث موج جدیدی از وابستگی و اعتیاد به مواد مخدر می شود به هیچ وجه مورد تأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست.
پزشکیبیماریاعتیادمواد مخدربیمارستان