در حاشیه تهدید امریکا به تحریم ژاپن، مهدی عزیزی این کارتون را در شرق منتشر کرد.

برجامآمریکاژاپنترامپتحریم