عکس/ روسری عجیب کارمند سازمان ملل!

این خانم کارمند سازمان ملل برای پوشاندن موهای خود در افغانستان، روسری پیدا نکرد و پیراهن مردانه به سر کرد!

حجابتصویرزنافغانستان