«ایوان فاندینو» گاوباز معروف اسپانیایی روز گذشته در حین انجام یک مسابقه در جنوب فرانسه به شدت از ناحیه شکم مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
باشگاه خبرنگاران
فرانسهتصویرمرگبیمارستان