جسد بنیتا دختر ۸ ماهه ای که ۲۹ تیرماه از مقابل منزلشان ربوده شده بود بامداد امروز چهارشنبه در شرق پایتخت کشف شد. این کودک به هنگام سرقت خودرو در داخل خودرو بوده و جسدش چند روز در داخل خودرو به جا مانده بود.

  • 5umRV8bizGgn
  • VovppBZ8q10H
  • nlm4AuNdbyKy
  • ZHFL7embkrUN
  • f38WtwhjjMnb
  • qKiLIZsDFiAi
  • EWBk0VFeRrJu
  • ldLjFxNBD8TE
  • u7Yhuxwxi7sD
  • خودروتصویرمرگدخترکودک